CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC – THỦ TỤC CẦN BIẾT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Những điều cần biết !

CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC – THỦ TỤC CẦN BIẾT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Những điều cần biết !

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Những điều cần biết !

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là việc chuyển các lợi nhuận hợp pháp khi chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài theo Luật Đầu tư, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

THEO THÔNG TƯ

Số: 186/2010/TT-BTC – Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

LỢI NHUẬN CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI

  • Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.
  • Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
  • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trong đó lưu ý phải thực hiện sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
  • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

XÁC ĐỊNH SỐ LỢI NHUẬN CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI

  • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi (-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

THỜI ĐIỂM CHUYỂN LỢI NHUẬN

Chuyển lợi nhuận hàng năm

Nhà đầu tư được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Chuyển lợi nhuận khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam

Nhà đầu tư được chuyển lợi nhuận khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

THÔNG BÁO CHUYỂN LỢI NHUẬN

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ít nhất là 07 ngày làm việc.

Lưu ý quan trọng: Bên cạnh nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, các nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà đầu tư còn phải thực hiện nghĩa vụ thuế là 5% từ hoạt động đầu tư vốn trên và trước khi rút lợi nhuận về nước.

Trong đó, thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

  • Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng.
  • Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
  • Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Thành Lập Công Ty Vốn Đầu Tư Nước Ngoài (FDI) Tại Việt Nam

Quản Lý Các Thủ Tục Tuân Thủ Trong Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

Những Điều Cần Biết Về Tài Khoản Góp Vốn, Rút Vốn Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Namerror: Alert: Content is protected !!