Điều Lệ Doanh Nghiệp

Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

Điều Lệ Doanh Nghiệp

Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ công ty không chỉ là một hồ sơ pháp định mà còn là một bản hợp đồng tối quan trọng giữa các chủ sở hữu công ty trong việc thiết lập và quản lý quyền quản trị điều hành, quyền sở hữu tài sản, chính sách tài chính, quan hệ cổ đông, tối ưu chi phí thuế, phòng ngừa và hỗ trợ giải quyết thoả đáng khi xảy ra các tranh chấp… VIVA xin được trình bày và lưu ý về nội dung và cách quản lý bộ Điều lệ công ty.

 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Bản chất còn là một hợp đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ sở hữu

 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CÓ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG SAU ĐÂY

 1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của các thành viên, chủ sở hữu, cổ đông sáng lập; phần vốn góp và giá trị vốn góp, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của  mỗi thành viên hay cổ đông sáng lập.
 2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, của cổ đông đối với công ty cổ phần.
 3. Cơ cấu tổ chức quản lý.
 4. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 5. Thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 6. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.
 7. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần.
 8. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 9. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
 10. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 

ĐIỀU LỆ KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY

 1. Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 3. Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 4. Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

 

MỖI KHI ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CÓ HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY

 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
 2. Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 3. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

 

Vì lý do Bộ điều lệ của một công ty trước hết là một hợp đồng quan trọng giữa các chủ sở hữu, có thể thiết lập mối quan hệ nội bộ và kiến tạo hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo cho sự ổn định – hiệu quả – bền vững, vì vậy, bộ điều lệ doanh nghiệp cần được quản trị và may đo riêng theo đặc thù và yêu cầu của các chủ doanh nghiệp, tuyệt đối không thể áp dụng các mẫu có sẵn.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Tạo và quản lý hồ sơ báo cáo trong kinh doanh

Nội quy lao động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp

Quản lý các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cho một doanh nghiệp tại Việt Nam

Tài khoản góp vốn, rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam – những điều cần biết

Điều kiện vay vốn nước ngoài – khoản vay phải thực hiện đăng ký với ngân hàng nhà nước của doanh nghiệp nước ngoài

Last Updated on Tháng Tư 23, 2021