TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ NỘI QUI LAO ĐỘNG?

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ NỘI QUI LAO ĐỘNG?

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

I. ĐỂ TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Doanh nghiệp trên 10 lao động buộc phải ban hành và đăng ký nội qui.
  • Không có căn cứ để xử lý kỷ luật cho thôi việc, sa thải trong trường hợp người lao động vi phạm nghiêm trọng nội qui, xâm hại lợi ích và bí mật kinh doanh…
  • Hỗ trợ áp dụng và cách tổ chức hệ thống hồ sơ nhân sự, xây dựng hệ thống thang bậc lương và phúc lợi theo công việc, bộ chứng từ lương, cách tiết kiệm các khoản chi phí bắt buộc phải trích theo lương, kiểm toán nội bộ thủ tục tính lương và chi phí lương.

II. ĐỂ HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM ĐÚNG

  • Giúp người lao động nhanh chóng nắm được các qui định nội bộ, qui tắc hành xử một cách đầy đủ có hệ thống.
  • Định hướng, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, làm kim chỉ nam cho người lao động tự rèn luyện để trở thành người có kỷ luật, có tác phong công nghiệp, tự ý thức và tránh xa các tiêu cực trong lao động và sản xuất.

III. LƯU Ý:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.
  b) Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
  c) Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.