QUY CHẾ QUẢN LÝ CON DẤU TRÒN

Quy chế sử dụng con dấu tròn

QUY CHẾ QUẢN LÝ CON DẤU TRÒN

(Last Updated On: Tháng Chín 10, 2021)
Quy chế sử dụng con dấu tròn

Quy chế sử dụng con dấu tròn

Theo yêu cầu kinh doanh, con dấu tròn của doanh nghiệp không thể chỉ do đại diện theo pháp luật giữ mà đôi khi phải giao cho các cá nhân độc lập khác.

Khi ủy quyền cho nhân viên chuyên trách quản lý con dấu, phải có sự hướng dẫn rõ ràng về nguyên tắc sử dụng để phòng ngừa rủi ro, phân định quyền và trách nhiệm.

XÂY DỰNG BỘ QUY CHẾ SỬ DỤNG CON DẤU TRÒN TRONG DOANH NGHIỆP

Cụ thể, doanh nghiệp nên cân nhắc xây dựng Bộ quy chế sử dụng con dấu tròn trong doanh nghiệp với các nội dung:

  • Người quản lý con dấu.
  • Qui tắc pháp lý về quản lý và sử dụng con dấu tròn.
  • Cách đóng dấu tròn, qui trình duyệt văn bản trước khi đóng dấu.
  • Biểu mẫu liên quan đến việc bàn giao, sử dụng con dấu, chữ ký.
  • Các loại văn bản được phép đóng dấu tròn, kiểm soát việc sử dụng con dấu.

Ngoài ra theo qui định mới nhất, giấy chứng nhận mẫu dấu chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Các con dấu khắc trước ngày 15/3/2013 cũng không còn hiệu lực và doanh nghiệp phải tự đi đổi mẫu dấu mới. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng quy chế sử dụng, VIVA còn tư vấn và hỗ trợ các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đối dấu đã hết hiệu lực hoặc xử lý các tình huống phát sinh liên quan.

TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CON DẤU

quản lý con dấu trònerror: Alert: Content is protected !!