NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Quyền & Nghĩa vụ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Quyền & Nghĩa vụ

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Quyền & Nghĩa vụ

Hiện nay tại Việt Nam có một hệ thống luật kinh doanh áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, theo đó có những quy định chuyên biệt  về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, bao gồm việc ký kết các hợp đồng, báo cáo tuân thủ theo qui định, các chứng từ giao dịch hằng ngày…
 2. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 3. Tham gia quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp.
 4. Được hưởng lương và các quyền khác theo vị chí chức danh quản lý, nếu là người nước ngoài thì được cấp giấy phép lao động và được coi là có kinh nghiệm quản lý.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 2. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định.
 5. Tuân thủ các qui định theo điều lệ doanh nghiệp và các điều khoản trong hợp đồng lao động.

CÁC LƯU Ý CẦN TUÂN THỦ

 1. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện của doanh nghiệp.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam.
 4. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
 5. Khi uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 6. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện  của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện như sau:
  • Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp.
  • Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diệncủa doanh nghiệp.
 7. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
 8. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện  của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
 9. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Đặt tên cho doanh nghiệp

Thành lập và vận hành doanh nghiệp

Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Những qui định chung về kinh doanh tại Việt Nam

Các mô hình doanh nghiệp – lợi thế của từng mô hình

Quản lý thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cho một doanh nghiệp

Đảm Bảo Của Nhà Nước Việt Nam Với Khối Doanh Nghiệp Tư Nhânerror: Alert: Content is protected !!