QUẢN LÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO 09 THÁNG ĐẦU NĂM & CẢ NĂM

Logo VIVA Business Consulting

QUẢN LÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO 09 THÁNG ĐẦU NĂM & CẢ NĂM

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

Việc lập, soát xét và quản lý báo cáo tài chính cho 09 tháng đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc không tuân thủ, không quản lý đúng ngay từ đầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và gây ra các rủi ro nghiêm trọng về sau. Trong bài viết này, VIVA xin đề xuất giải pháp trong quản lý kết quả kinh doanh – quản lý báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm và cả năm.

Xem thêm: Cách Để Tiết Kiệm Chi Phí Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Ngoài chức năng ghi chép toàn bộ các giao dịch kinh doanh, lập báo cáo tuân thủ theo qui định… kế toán còn có chức năng cung cấp thông tin quản lý:

 • Chi tiết về doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kết quả kinh doanh.
 • Chi tiết về tài sản, nguồn vốn, hàng hoá tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả,
 • Thông tin về dòng tiền – dự toán ngân sách, các chỉ số tài chính khác cho cổ đông, ngân hàng, đối tác khác.
 • Thuyết minh về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh như triển vọng kinh doanh, lý do, các lưu ý hoặc rủi ro tiềm tàng cần dự phòng và khắc phục…
 • Xác định và quản lý các chi phí thuế, bảo hiểm xã hội phải trích, phải nộp theo qui định.

Việc lập, soát xét và quản lý báo cáo tài chính cho 09 tháng đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng

 • Giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh 09 tháng. Làm cơ sở cho việc định hướng kết quả kinh doanh cho cả năm 2019.
 • Cung cấp số liệu theo yêu cầu của kiểm toán độc lập hoặc làm căn cứ thương thảo phí dịch vụ kiểm toán độc lập cho quản lý báo cáo tài chính 2019.
 • Kiểm soát và lập kế hoạch dòng tiền, lợi nhuận, chi phí thuế phải nộp cho cả năm 2019.

 

Vì các lý do trên, kính mong Quý khách có sự ưu tiên và phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của VIVA để cùng quản lý và tuân thủ các thủ tục về báo cáo tài chính cho 09 tháng đầu năm:

 1. Tập hợp – lưu trữ – cung cấp các hồ sơ chứng từ liên quan đến hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn của VIVA. Đánh giá tính đầy đủ – chính xác – hợp lý – hợp pháp của các bộ chứng từ và số liệu. (*)
 2. Duyệt các chỉ tiêu, số liệu, thông tin trên quản lý báo cáo tài chính 2020 cho 09 tháng.
 3. Thống nhất doanh thu dự kiến – kết quả kinh doanh – duyệt cấu trúc chi phí – kế hoạch các khoản mục chi phí tương ứng.
 4. Lập dự toán các khoản thuế phát sinh phải nộp gồm: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN cho 9 tháng và cả năm.
 5. Lên kế hoạch thực hiện thủ tục kiểm toán độc lập đối với trường hợp bắt buộc phải kiểm toán.
 6. Liên tục phối hợp soát xét việc thực hiện các kế hoạch doanh thu – chi phí – thuế phải nộp trước ngày 31/12.

Đồng thời, theo yêu cầu của Quý khách, VIVA sẽ phối hợp mở rộng các công việc chuyên môn khác

 1. Cùng Ban giám đốc phân tích kết quả kinh doanh 9 tháng, tình hình tồn kho, công nợ, doanh thu, chi phí, dòng tiền và các giải pháp kiểm soát chi phí thuế, bảo hiểm… Cách thức tối ưu các chi phí và thủ tục tục thủ theo qui định.
 2. Đánh giá hồ sơ nhân sự – quĩ lương và các chi phí thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm phải trích nộp theo tiền lương.
 3. Kiểm tra và hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, đặc biệt là bộ điều lệ – qui chế quản trị nội bộ giữa các cổ đông trong doanh nghiệp.
 4. Lập kế hoạch tạo lập lịch sử tài chính tích cực cho doanh nghiệp và ban lãnh đạo để tối ưu lợi ích khi làm việc với các tổ chức tín dụng, khi làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài…
 5. Lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp.
 6. Cách thức Quý khách kết nối khai thác các teams nhân sự thạo nghề từ VIVA về Legal – HR – Tax – Accounting – Finance – Administration như một công cụ, nguồn lực, một back-office để huấn luyện và phát triển nhân sự nội bộ, đáp ứng một cách an toàn, hiệu quả mọi yêu cầu phát sinh hằng ngày.

Chúng tôi ước mong được phục vụ Quý khách bằng năng lực chuyên môn vượt trội, may đo theo từng công việc, hướng tới sự đột phá, phá vỡ các giới hạn thông thường.

(*) Xin Quí khách lưu ý:

 • Doanh nghiệp hoạt động thông qua các giao dịch.
 • Mọi giao dịch phải được lập chứng từ hợp pháp để làm bằng chứng.
 • Mọi chứng từ phải được lưu trữ đúng dưới dạng cả file cứng và file mềm.
 • Chứng từ lưu trữ để làm cơ sở cho việc ghi chép và lập các báo cáo thuế – kế toán – tài chính.
 • Mọi số liệu trên các báo cáo thuế – kế toán – tài chính đều phải được chứng minh bởi các bộ chứng từ.
 • Do đó, việc không tuân thủ, không quản lý được bộ chứng từ ngay từ đầu, mọi báo cáo thuế – kế toán – tài chính đều không tin cậy hoặc không có giá trị và khởi đầu cho hằng loạt các rủi ro nghiêm trọng về sau. Chúng tôi có qui trình chuẩn để cùng Quý khách quản lý bộ chứng từ như một thủ tục ưu tiên hàng đầu để khắc phục và phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Báo Cáo Tài Chính Cần Chuẩn Bị Những Gì?

Điều Lệ Doanh Nghiệp – Nội Dung Và Cách Quản Lý

Đảm Bảo Của Nhà Nước Việt Nam Với Khối Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thời Hạn Lưu Trữ Tài Liệu, Chứng Từ, Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Hình Thức Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhânerror: Alert: Content is protected !!