Mobile menu icon
CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
BIỂU MẪU MAY ĐO VÀ CHUYỂN GIAO CÁCH ÁP DỤNG

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
BIỂU MẪU MAY ĐO VÀ CHUYỂN GIAO CÁCH ÁP DỤNG

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Các loại hợp đồng lao động

Theo qui định mới có hiệu lực từ năm 2021, chỉ có hai loại thời hạn hợp đồng lao động, thời gian thử việc có thể từ 30 – 180 ngày, doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt nếu người lao động không hoàn thành công việc cam kết

Bộ hợp đồng sẽ đồng thời dẫn chiếu, tích hợp với nộp qui, qui chế lương, thỏa ước lao động tập thể để giúp doanh nghiệp quản trị quan hệ lao động chặt chẽ, tuân thủ đúng và tối ưu các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm bắt buộc, chống lại các hành vi đe dọa lợi ích kinh doanh.

Kể từ 1/1/2021 quan hệ hợp đồng lao động có những thay đổi quan trọng, sau đây là những nội dung cơ bản mà các nhà quản lý có thể vận dụng để quản trị quan hệ lao động một cách thích hợp:

 

 

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỦ TỤC GIA HẠN

 1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
 2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi các hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
 2. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 3. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

QUI ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THỬ VIỆC

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

 1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
 4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU

 1. Hết hạn hợp đồng lao động.
 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 4. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thả
 5. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
 6. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
 7. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định.
 8. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định.
 9. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

 1. Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 2. Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 3. Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
 4. Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

 1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.
 2. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng…;
 3. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
 4. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định;
 5. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 6. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
 7. Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

 1. Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 2. Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 3. Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

Không chỉ là soạn thảo biểu mẫu may đo và chuyển giao, công việc của VIVA còn bao gồm:

 1. Phân tích cơ cấu tổ chức, vị trí chức danh, chính sách nhân sự trước khi xây dựng các điều khoản may đo từng loại hợp đồng, theo từng vị trí chức danh.
 2. Giúp tích hợp và đồng bộ với nội qui công ty, các biểu mẫu về tính lương, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào hợp đồng, doanh nghiệp có thể quản trị việc thực thi quan hệ lao động theo cách rõ ràng, lành mạnh, đồng thời giúp tuân thủ và tối ưu các chi phí thuế, bảo hiểm bắt buộc liên quan.
 3. Kết hợp với nghiệp vụ quản lý hồ sơ, số hóa doanh nghiệp, chuyên viên của VIVA giúp thu thập hồ sơ nhân sự theo tiêu chuẩn, đăng ký giảm trừ gia cảnh, tổ chức lưu trữ bằng file cứng và file mềm (Business records management), tư vấn áp dụng phần mềm quản trị nhân sự để đảm bảo tính hệ thống.
 4. Hỗ trợ việc gia hạn, chấm dứt quan hệ lao động, thủ tục kỷ luật, sa thải trong trường hợp vi phạm. Hỗ trợ giải trình và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến quan hệ lao động.

Chương trình của chúng tôi áp dụng miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói hằng năm, bao gồm cả việc cập nhật tu chỉnh thường xuyên theo các qui định mới hoặc các thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm