CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM 2021

Thủ tục tuân thủ cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM 2021

(Last Updated On: Tháng Mười Hai 15, 2021)
Thủ tục tuân thủ cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tuân thủ cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

Công ty FDI tại Việt Nam phải luôn tuân thủ đầy đủ và đúng cách các qui định trong kinh doanh, giúp giữ lợi ích kinh tế và tín nhiệm lâu dài tại Việt Nam. 

THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM 2021

Những nội dung quan trọng cần được quản lý:

 • Quản lý chi phí thuế và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Quản lý chi phí thuế và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, cho cả người nước ngoài
 • Kiểm toán bắt buộc báo cáo tài chính
 • Lập hồ sơ liên quan đến giao dịch liên kết – chống chuyển giá
 • Rà soát, tu chỉnh điều khoản và tái ký hợp đồng lao động
 • Báo cáo lao động và báo cáo tình hình dự án đầu tư cho các cơ quan có thẩm quyền.

Xin vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để tìm kiếm các giải pháp toàn diện, tối ưu cho từng vấn đề mà Quí khách quan tâm.

CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ KHÁC

Cần được hoạch định và quản trị xuyên suốt trong cả năm 2022

Quản lý quan hệ lao động cho theo qui định địa phương, bao gồm:

 • Quan hệ giữa người lao động và Công ty trong việc ký kết và thực thi hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa Công ty với cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quan hệ giữa Công ty và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hằng năm.
 • Nội qui lao động, qui chế lương, thoả ước lao động; Hồ sơ nhân sự; Thực thi hợp đồng lao động; Tu chỉnh, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; Tiền công tiền lương 

Quản lý thuế:

 • Lập kế hoạch thuế, cách tối ưu chi phí từng sắc thuế và giữa các sắc thuế với nhau
 • Lập chứng từ và lưu trữ để chứng minh cho các giao dịch
 • Lập các loại báo cáo thuế
 • Quyết toán thuế
 • Hoàn thuế
 • Áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Lưu ý về các sắc thuế có sự liên quan và cần được phân tích, hoạch định và cân đối: 

 • Thuế TNDN
 • Thuế TNCN
 • Thuế nhà thầu
 • Thuế chuyển nhượng vốn
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế tài sản
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trích theo lương
 • Các khoản thuế phát sinh và phạt hành chính khác

Kiểm toán nội bộ:

 • Kiểm soát tính tuân thủ: số lượng, hình thức, nội dung của hệ thống chứng từ gốc, hệ thống sổ sách kế toán và các báo cáo trong kinh doanh.
 • Giúp đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh  theo từng giao dịch phát sinh. Cách thiết lập mối quan hệ giữa các giao dịch theo cách hợp pháp và tối ưu. Cách hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch. Cách tối ưu các khoản thuế phải nộp, khắc phục và phòng ngừa các rủi ro.
 • Soát xét số liệu: Rà soát tính chính xác của từng giao dịch và các số liệu kế toán, tính phù phù hợp của các số liệu đó với nhau và phù hợp với các chuẩn mực tuân thủ khác.
 • Cách  thiết lập hệ thống hồ sơ tuân thủ trong kinh doanh theo các qui định hiện hành: Danh mục các hồ sơ về giấy phép – hồ sơ nhân – hồ sơ lao động tiền lương – hồ sơ khai thuế – hồ sơ thu chi – hồ sơ về hoá đơn chứng từ… Hướng dẫn tiêu chuẩn tuân thủ cho từng hồ sơ. Sắp xếp, tổ chức lưu trữ lại hệ thống chứng từ khoa học giúp sẵn sàng cung cấp thông tin quản lý và theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước.
 • Giúp đối chiếu các khoản phải nộp với cơ quan thuế và bảo hiểm. Hỗ trợ thu xếp các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho đến khi có chứng nhận xác nhận đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế với chi phí tối ưu.

Xem thêm:

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Điều lệ doanh nghiệp

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Kiểm tra & hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Các thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Kiểm toán nội bộ