XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

(Last Updated On: Tháng Tám 6, 2021)
Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ doanh nghiệp không chỉ là một hồ sơ pháp định mà còn là một bản hợp đồng tối quan trọng giữa các chủ sở hữu doanh nghiệp trong việc thiết lập và quản lý quyền quản trị điều hành, quyền sở hữu tài sản, chính sách tài chính, quan hệ cổ đông, tối ưu chi phí thuế, phòng ngừa và hỗ trợ giải quyết thỏa đáng khi xảy ra các tranh chấp… VIVA xin được trình bày và lưu ý về nội dung và cách quản lý bộ Điều lệ doanh nghiệp.

 

ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Bản chất còn là một hợp đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ sở hữu

ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP CÓ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG SAU ĐÂY

 1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của các thành viên, chủ sở hữu, cổ đông sáng lập; phần vốn góp và giá trị vốn góp, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của  mỗi thành viên hay cổ đông sáng lập.
 2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh, của cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần.
 3. Cơ cấu tổ chức quản lý.
 4. Người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần.
 5. Thể thức thông qua quyết định của doanh nghiệp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 6. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.
 7. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại phần vốn góp đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với doanh nghiệp cổ phần.
 8. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 9. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 10. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.

ĐIỀU LỆ KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY

 1. Các thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh.
 2. Chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 3. Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 4. Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với doanh nghiệp cổ phần.

MỖI KHI ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CÓ HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY

 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp hợp danh;
 2. Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 3. Người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và doanh nghiệp cổ phần.

 

Vì lý do Bộ điều lệ của một doanh nghiệp trước hết là một hợp đồng quan trọng giữa các chủ sở hữu, có thể thiết lập mối quan hệ nội bộ và kiến tạo hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo cho sự ổn định – hiệu quả – bền vững, vì vậy, bộ điều lệ doanh nghiệp cần được quản trị và may đo riêng theo đặc thù và yêu cầu của các chủ doanh nghiệp, tuyệt đối không thể áp dụng các mẫu có sẵn.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Tạo và quản lý hồ sơ báo cáo trong kinh doanh

Nội quy lao động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp

Quản lý các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cho một doanh nghiệp tại Việt Nam

Tài khoản góp vốn, rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam – những điều cần biết

Điều kiện vay vốn nước ngoài – khoản vay phải thực hiện đăng ký với ngân hàng nhà nước của doanh nghiệp nước ngoàierror: Alert: Content is protected !!