QUẢN LÝ TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH THEO QUI ĐỊNH – MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH TỪ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Logo VIVA Business Consulting

QUẢN LÝ TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH THEO QUI ĐỊNH – MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH TỪ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

  1. Kiểm soát tính tuân thủ: số lượng, hình thức, nội dung của hệ thống chứng từ gốc, hệ thống sổ sách kế toán và các báo cáo
  2. Đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh theo từng giao dịch phát sinh. Tư vấn cách thiết lập mối quan hệ giữa các giao dịch theo cách hợp pháp và tối ưu. Tư vấn cách hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch. Tư vấn cách tối ưu các khoản thuế phải nộp, khắc phục và phòng ngừa các rủi ro. Soát xét số liệu của toàn hệ thống: Rà soát tính chính xác của từng giao dịch và các số liệu kế toán, tính phù phù hợp của các số liệu đó với nhau và phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành
  3. Tư vấn cách thiết lập hệ thống hồ sơ tuân thủ trong kinh doanh theo các qui định hiện hành: Danh mục các hồ sơ về giấy phép – hồ sơ nhân – hồ sơ lao động tiền lương – hồ sơ khai thuế – hồ sơ thu chi – hồ sơ về hoá đơn chứng từ… Hướng dẫn tiêu chuẩn tuân thủ cho từng hồ sơ. Sắp xếp, tổ chức lưu trữ lại hệ thống chứng từ khoa học
  4. Lập báo cáo toàn toàn diện về các nguy cơ và rủi ro. Tư vấn các giải pháp hoàn thiện, khắc phục để hạn chế các rủi ro nội bộ và rủi ro về thuế. Tư vấn và chuyển giao qui trình công cụ để phòng ngừa
  5. Đối chiếu các khoản phải nộp với cơ quan thuế và bảo hiểm. Hỗ trợ thu xếp các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho đến khi có chứng nhận xác nhận đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế với chi phí tối ưu.

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính cần chuẩn bị những gì

Hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp – Commercial Credit Report

Kiểm tra & hoàn thiện hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

Giao dịch liên kết – Những điều doanh nghiệp cần biếterror: Alert: Content is protected !!