VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM
BUỘC PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Văn phòng đại diện tại Việt Nam buộc phải mở tài khoản ngân hàng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM
BUỘC PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

(Last Updated On: Tháng Tám 12, 2022)
Văn phòng đại diện tại Việt Nam buộc phải mở tài khoản ngân hàng

Văn phòng đại diện tại Việt Nam buộc phải mở tài khoản ngân hàng

VIVA Business Consulting cùng với Ngân hàng United Overseas Bank phối hợp thực hiện chương trình tư vấn và hỗ trợ việc quản lý tài khoản ngân hàng cho các văn phòng với các tiện ích như sau:

  1. Mở – sử dụng tài khoản cho văn phòng theo qui định địa phương.
  2. Tư vấn về quản trị dòng tiền vào ra, gồm các nguồn tiền được phép nhận, các nhóm chi phí được phép chi.
  3. Cách quản lý chứng từ – báo cáo bắt buộc để phục vụ việc kê khai thuế.
  4. Dịch vụ tính lương, trả lương.
  5. Hỗ trợ các tuân thủ khác cho trưởng đại diện và chuyên gia nước ngoài.

Các qui định và lưu ý quan trọng khác về tài khoản ngân hàng cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam:

  1. Việc chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản của các cá nhân, tổ chức cho các giao dịch bằng ngoại tệ, không thông qua tài khoản của văn phòng đại diện tại Việt Nam là không phù hợp với các quy định quản lý ngoại hối hiện hành.
  2. Văn phòng đại diện phải mở tài khoản chuyên chi khi hoạt động tại Việt Nam. Việc chi trả trực tiếp thông qua tài khoản của trưởng đại diện hoặc các cá nhân khác đều là không hợp pháp.
  3. Ngoài ra, khi sử dụng tài khoản để nhận tiền từ công ty mẹ, văn phòng còn phải tuân thủ các nguyên tắc về kế toán, thuế tại Việt Nam. Đặc biệt là các chi phí liên quan phải phù hợp vớ chức năng của văn phòng, phải có hoá đơn hợp lệ và được lập báo cáo đúng qui định.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là nhà tư vấn duy nhất tại Việt Nam giúp quản trị toàn diện các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện nước ngoài từ khi Gia nhập thị trường - Tuân thủ trong hoạt động - Quản lý các thay đổi - Quản lý giải thể và chuyển đổi văn phòng đại diện thành công ty con

Chúng tôi giúp các nhà quản lý nhận diện rủi ro, phòng ngừa từ trước khi vấn đề có thể xảy ra, từ đó cùng tuân thủ đúng và tối ưu mọi qui định tại Việt Nam ngay từ bước đầu tiên.

 

 error: Alert: Content is protected !!