Mobile menu icon
THIẾT LẬP HỒ SƠ TÍN NHIỆM
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

THIẾT LẬP HỒ SƠ TÍN NHIỆM
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Thiết lập hồ sơ tín nhiệm - thẩm định giá trị doanh nghiệp

Việc thiết lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp nhằm xác định và cải tiến các vấn đề chưa đáp ứng được những tiêu chí mong đợi; chỉ ra cách thức và phương án hiện thực hóa các cơ hội, tiềm năng và gia tăng giá trị doanh nghiệp; chỉ ra những rủi ro về cơ cấu, bộ máy quản lý, tổ chức, qui trình tác nghiệp, sự bất ổn về cơ cấu thuế; vạch ra những mong đợi và yêu cầu đối với một công ty hoạt động hiệu quả cao được quản trị minh bạch theo hệ thống hoặc khi tham gia niêm yết hoạt động trên thị trường chứng khoán…

Ý NGHĨA CỦA VIỆC THIẾT LẬP HỒ SƠ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP

 • Thiết lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp là tập hợp và phản ánh đẩy đủ lịch sử – hiện trạng – tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin để quản trị điều hành cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Cổ đông.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, mua bán doanh nghiệp, đầu tư vào các doanh nghiệp. Làm rõ các cơ hội và tiềm năng phát triển cho tương lai của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng các khoản vay, bảo lãnh và các điều kiện tín dụng.
 • Cung cấp thông tin, làm cơ sở đàm phán về tín dụng thương mại với các nhà cung cấp.
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng, nhất là khi cần tham gia các dự án đấu thầu.
 • Định hướng xây dựng – khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp. Giúp chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp. Giúp đưa ra các quyết định như các hoạt động bán hàng hoặc loại bỏ các hoạt động làm ăn không có lãi hoặc không mang tính mấu chốt, để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao.
 • Nhận diện các rủi ro tiềm tàng.
 • Là bước chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết.

NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP

 • Tóm tắt về lịch sử hình thành, lĩnh vực ngành nghề chính, thành tựu, triển vọng của công ty; Uy tín (goodwill) từ danh tiếng, sự tín nhiệm của khách hàng, địa điểm, sản phẩm và các nhân tố tương tự mang lại các lợi ích kinh tế.
 • Tài chính doanh nghiệp: việc thiết lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp là tổng hợp các báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh trong quá khứ; Các chỉ số tài chính hiện hành; Dòng tiền; Lịch sử tín dụng trên CIC; Lịch sử tín dụng với nhà cung cấp; Nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước; Tài sản – xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu; Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán – Giá trị thực tế của doanh nghiệp (là tổng giá trị thực tế của tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tính theo giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp); Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp (gồm giá trị hữu hình và tài sản vô hình);
 • Quản trị doanh nghiệp: Hệ thống thông tin; qui chế – qui trình – công cụ quản trị điều hành nội bộ; quản trị tài chính; quản trị nhân sự…
 • Hệ thống khách hàng và nhà cung cấp. Các nhân tố thương mại như hệ thống bán lẻ, đại lý, hệ thống phân phối, nhãn hiệu sản phẩm, giấy phép kinh doanh, bằng sáng chế và khả năng nghiên cứu và phát triển. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: là giá trị tăng thêm do các yếu tố lợi thế tạo ra như vị trí địa lý, thương hiệu, thị trường và thị phần trong nước cũng như nước ngoài… của doanh nghiệp.
 • Công nghệ, phương thức sản xuất và kênh phân phối sử dụng.
 • Chiến lược và kế hoạch tăng trưởng, phát triển.
 • Cơ cấu tổ chức – nguồn nhân lực: Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Đội ngũ cán bộ quản lý các cấp với chi tiết về trình độ, kinh nghiệm và phần trách nhiệm của họ. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, trái phiếu, mức độ gắn bó của từng thành viên nói trên.
 • Quản trị rủi ro – những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại, tăng trưởng lợi nhuận: Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ; Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước; Những rủi ro về ngoại hối; Những thay đổi về tỷ lệ lãi suất; Sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt; Sự phụ thuộc vào một số ít các khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty; Những thay đổi về giá nguyên liệu thô; Sự hợp nhất giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty mới tham gia vào ngành; Những tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh hoặc bị mang ra toà. Triển vọng của (các) ngành liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động ngành kinh doanh chính.

CÁCH THỨC PHỐI HỢP VÀ TRIỂN KHAI THIẾT LẬP HỒ SƠ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP

 • Thống nhất về ý nghĩa và nội dung của bộ hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp – phạm vi triển khai việc thiết lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp
 • VIVA phối hợp khảo sát thực tế và đánh giá hệ thống thông tin, hồ sơ.
 • Lập báo cáo hiện trạng và đề xuất nội dung – lộ trình hoàn thiện nhằm xác định và cải tiến các vấn đề chưa đáp ứng được những tiêu chí mong đợi; chỉ ra cách thức và phương án hiện thực hóa các cơ hội, tiềm năng và gia tăng giá trị doanh nghiệp; chỉ ra những rủi ro về cơ cấu, bộ máy quản lý, tổ chức, qui trình tác nghiệp, sự bất ổn về cơ cấu thuế; vạch ra những mong đợi và yêu cầu đối với một công ty hoạt động hiệu quả cao được quản trị minh bạch theo hệ thống hoặc khi tham gia niêm yết hoạt động trên thị trường chứng khoán…
 • Phối hợp trực tiếp với khách hàng triển khai đến kết quả cuối cùng, bao gồm nhưng không giới hạn việc phân tích, khảo sát, đánh giá, cố vấn, cử nhân sự thạo nghề tham gia phối hợp… Thay mặt khách hàng cung cấp thông tin, giải trình với các bên có quan tâm.
 • Lập qui chế quản lý, khai thác, nâng cấp hệ thống hồ sơ về tín nhiệm và định giá doanh nghiệp: Xây dựng tài liệu – áp dụng và vận hành – phân quyền quản lý – cập nhật và cải tiến.
 • Sản phẩm cuối cùng của việc thiết lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp là ấn phẩm dưới dạng các cuốn hồ sơ năng lực chuẩn bằng tiếng Việt và Anh, các file dữ liệu để lưu hành nội bộ theo thẩm quyền, trình bày trong các cuộc họp hay hội thảo.

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

 • Thời gian khảo sát và lập báo cáo đề xuất: Trong vòng 15 ngày làm việc. Chi phí không hoàn lại là 30.000.000 đồng.
 • Thời gian triển khai – xây dựng – hoàn thiện: Trong vòng 06 tháng. Chi phí đã bao gồm phần khảo sát và lập báo cáo ban đầu sẽ được báo giá dựa trên phạm vi công việc và hợp đồng cụ thể.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm: 

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm