Mobile menu icon
QUẢN LÝ THUẾ TOÀN DIỆN CHO
DOANH NGHIỆP KINH DOANH LÂU DÀI TẠI VIỆT NAM

QUẢN LÝ THUẾ TOÀN DIỆN CHO
DOANH NGHIỆP KINH DOANH LÂU DÀI TẠI VIỆT NAM

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Quản lý thuế toàn diện cho doanh nghiệp hoạt động lâu dài tại Việt Nam

Việc lập kế hoạch quản lý thuế giúp xây dựng các định hướng, nguyên tắc, nền tảng cho việc thực thi các  thủ tục về thuế trong nhiều năm về sau. Lập kế hoạch thuế bao gồm cả mục tiêu quản trị tuân thủ theo qui định và tối ưu thuế. 

CÁC CHI PHÍ THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 1. Thuế Giá trị gia tăng (VAT)
 2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp  (CIT)
 3. Thuế Thu nhập cá nhân (PIT)
 4. Thuế nhà thầu (FCT)
 5. Thuế chuyển nhượng vốn (Capital Assignment Profits Tax)
 6. Thuế tài nguyên (Natural Resources Tax)
 7. Thuế trên thuê tài sản (Property Taxes)
 8. Thuế môi trường (Environmental Protection Tax)
 9. Thuế xuất nhập khẩu (Import and Export Duties)
 10. Bảo hiểm bắt buộc trích từ tiền lương (Social, Health and Unemployment Insurance Contributions)
 11. Các khoản truy thu, phạt thuế (Tax Audits and Penalties)

TUÂN THỦ VỀ THUẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHI PHÍ THUẾ

Tuân thủ về thuế: 

 1. Ghi nhận và kê khai doanh thu chịu thuế.
 2. Ghi nhận và kê khai chi phí được trừ trước khi nộp thuế.
 3. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh phù hợp với các giao dịch tạo ra doanh thu và chi phí.
 4. Hồ sơ xác lập quyền được ưu đãi thuế.
 5. Tuân thủ chế độ lập báo cáo, hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo qui định.

Giải pháp tối ưu thuế: 

 1. Kê khai đúng để phòng ngừa các khoản truy thu, phạt thuế lũy kế trong nhiều năm về sau.
  • Áp dụng các qui định về miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không chịu thuế… Khoản tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.
 2. Áp dụng đúng các qui định về căn cứ tính thuế, chi phí được trừ để tối thiểu thu nhập chịu thuế và tối đa chi phí được trừ.
 3. Lập kế hoạch thuế dựa trên kế hoạch đầu tư, doanh thu, chi phí, cân đối chi phí thuế giữa các sắc thuế.
 4.  Lập lá chắn thuế dựa trên chi phí tài chính, chi phí đầu tư, giao dịch liên kết.

QUẢN LÝ THUẾ TOÀN DIỆN CHO MỘT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM ĐỂ KINH DOANH LÂU DÀI

Kiểm toán nội bộ:

Việc kiểm toán nội bộ sẽ giúp nhận diện toàn bộ hiện trạng tuân thủ, các rủi ro về thuế, làm cơ sở cho việc khắc phục chủ động và lập kế hoạch thuế. Việc kiểm toán nội bộ sẽ bao gồm các nội dung chính: 

 1. Đánh giá về hồ sơ pháp lý, dự án đầu tư, tài sản đầu tư,  khả năng đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo lĩnh vực ngành nghề, theo địa bàn đầu tư.
 2. Kiểm soát tính tuân thủ về thuế số lượng, hình thức, nội dung của hệ thống chứng từ gốc, hệ thống sổ sách kế toán và các báo cáo trong kinh doanh từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.
 3. Đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh  theo từng giao dịch phát sinh. Cách thiết lập mối quan hệ giữa các giao dịch theo cách hợp pháp và tối ưu. Cách hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch. Cách tối ưu các khoản thuế phải nộp, khắc phục và phòng ngừa các rủi ro. 
 4. Soát xét số liệu: Rà soát tính chính xác của từng giao dịch và các số liệu kế toán, tính phù phù hợp của các số liệu đó với nhau và phù hợp với các chuẩn mực tuân thủ khác.
 5. Đánh giá cách thiết lập hệ thống hồ sơ tuân thủ trong kinh doanh theo các qui định hiện hành: Danh mục các hồ sơ về giấy phép – hồ sơ nhân – hồ sơ lao động tiền lương – hồ sơ khai thuế – hồ sơ thu chi – hồ sơ về hoá đơn chứng từ… Hướng dẫn tiêu chuẩn tuân thủ cho từng hồ sơ.
 6. Đánh giá cách sắp xếp, tổ chức lưu trữ lại hệ thống chứng từ khoa học giúp sẵn sàng cung cấp thông tin quản lý và theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước.

Lập kế hoạch về thuế:

Việc lập kế hoạch thuế giúp xây dựng các định hướng, nguyên tắc, nền tảng cho việc thực thi các  thủ tục về thuế trong nhiều năm về sau. Lập kế hoạch thuế bao gồm cả mục tiêu quản trị tuân thủ theo qui định và tối ưu thuế: 

 1. Phân tích địa vị pháp lý, ngành nghề, kế hoạch kinh doanh liên quan đến doanh thu chịu thuế và chi phí đầu vào.
 2. Lập dự toán ngân sách các sắc thuế theo hoạt động kinh doanh thực tế.
 3. Xác định các khoản thuế có thể được ưu đãi, miễn giảm.
 4. Cân đối và tối ưu chi phí thuế giữa các sắc thuế.
 5. Xây dựng kế hoạch doanh số, chi phí giữa các công ty liên kết.
 6. Lập dự toán ngân sách thuế tối ưu.
 7. Thiết lập các qui trình, biểu mẫu, qui tắc trong việc định danh giao dịch, tổ chức lập các bộ chứng từ cho từng giao dịch…
 8. Tổ chức quản lý việc kê khai, nộp thuế theo qui định và theo các kế hoạch đã được hoạch định.
 9. Chủ động xin các hướng dẫn và đảm bảo từ các cơ quan chức năng.
 10. Định kỳ kiểm toán nội bộ, đối chiếu thuế.

DỊCH VỤ QUẢN LÝ THUẾ TỪ VIVA BUSINESS CONSULTING

1. Quản lý thuế và quản trị thủ tục tuân thủ với các cơ quan nhà nước

 • Kiểm toán nội bộ và lập kế hoạch thuế. bao gồm đánh giá về các sắc thuế liên quan, hồ sơ tuân thủ, tình trạng thuế, kế hoạch thuế, các ưu đãi, các rủi ro về thuế. Bao gồm cả tính hợp pháp hợp lệ của các hóa đơn sẽ được phát hành.
 • Tư vấn và tổ chức lưu trữ và quản lý hồ sơ trong kinh doanh.
 • Phối hợp lập và nộp toàn bộ các báo cáo tuân thủ về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu…
 • Phối hợp kiểm soát bộ chứng từ cho từng giao dịch, lập hệ thống sổ kế toán và báo cáo tài chính theo qui định.
 • Quản trị quan hệ lao động với nhân viên, với cơ quan bảo hiểm, với cơ quan thuế.
 • Các báo cáo định kỳ khác theo yêu cầu từ cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh, lao động…
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước định kỳ hoặc theo từng vụ việc. Hỗ trợ làm việc với ngân hàng, đối tác về các số liệu và báo cáo có liên quan.
 • Định kỳ hoặc theo yêu cầu, kiểm toán nội bộ hệ thống hồ sơ, chứng từ, số liệu để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ khác. Lập thư quản lý hằng quí, năm để báo cáo Ban giám đốc về số liệu, kết quả kinh doanh, các rủi ro tiềm tàng và giải pháp khắc phục phòng ngừa.
 • Tư vấn giao dịch và các sự vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày và theo yêu cầu từ Ban giám đốc.

2. Tư vấn quản trị nội bộ 

Quản trị tài chính doanh nghiệp: 

 • Đánh giá tổng vốn – tài sản đang tham gia kinh doanh
 • Đánh giá cấu trúc gồm nguồn vốn góp – vốn vay – vốn khác 
 • Phân tích dòng tiền – chi phí sử dụng vốn – kết quả kinh doanh thực tế
 • Phương án gọi vốn, huy động vốn, chuyển nhượng vốn, tối ưu chi phí sử dụng vốn.

Quản trị hồ sơ pháp lý doanh nghiệp:

 • Hồ sơ tư cách pháp nhân
 • Hồ sơ chủ sở hữu
 • Điều lệ 
 • Hồ sơ góp vốn – quyền sở hữu công ty
 • Quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu,  địa điểm kinh doanh…

Quản trị quan hệ cổ đông

 • Quyền sở hữu – quyền quản trị điều hành 
 • Cơ chế ra quyết định nội bộ
 • Chống xung đột nội bộ 
 • Chống xung đột lợi ích
 • Thừa kế, bán vốn, thay đổi cổ đông…

Quản trị nguồn nhân lực 

 • Qui chế lương thưởng 
 • Nội qui và kỷ luật 
 • Thỏa ước lao động tập thể 
 • Sơ đồ tổ chức – vị trí chức danh 
 • Hệ thống biểu mẫu về hợp đồng lao động 

3. Dịch vụ Thẩm định tín nhiệm và quản lý xung đột 

Thẩm định tín nhiệm nhân sự cấp cao: 

 • Lý lịch tư pháp
 • Lịch sử làm việc
 • Năng lực chuyên môn
 • Năng lực tài chính
 • Các yếu tố cạnh tranh, xung đột lợi ích 

Thẩm định tín nhiệm khách hàng – đối tác:

 • Hồ sơ tư cách pháp nhân
 • Hồ sơ tín nhiệm của doanh nhân
 • Tuân thủ luật pháp trong kinh doanh
 • Kiện tụng, lệnh cấm, phong tỏa và các nghĩa vụ với bên thứ ba
 • Năng lực tài chính

Xử lý xung đột và tranh chấp trong kinh doanh 

 • Thu thập hồ sơ và nhận diện vụ việc 
 • Đánh giá ảnh hưởng và căn cứ pháp lý
 • Xây dựng các giải pháp tối ưu theo hướng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch hành động  
 • Hỗ trợ thực hiện 

 

Kính mong nhận được sự xem xét và chấp nhận của Quí khách.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm