QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TOÀN DIỆN THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định địa phương

QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TOÀN DIỆN THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG

(Last Updated On: Tháng Chín 27, 2022)

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định địa phương

QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỒNG THỜI KIỂM SOÁT VÀ TỐI ƯU ĐƯỢC

 • Quan hệ hai chiều giữa doanh nghiệp và người lao động.
 • Tuân thủ quan hệ lao động và các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quản lý được nghĩa vụ thuế và chi phí thuế liên quan đến tiền lương.
 • Kết nối với văn hóa kinh doanh – chính sách nhân sự – chính sách quản trị nguồn nhân lực – kết quả kinh doanh – tri thức và nguồn lực kinh doanh. Quản lý được hệ thống hồ sơ – dữ liệu – thông tin về quan hệ lao động như một tài sản có giá trị.

NHƯ LÀ MỘT TRỢ LÝ ĐẮC LỰC CỦA CEO, VIVA CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP VÀ NGUỒN LỰC ĐỂ QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân viên thông qua việc xây dựng các qui chế, chính sách nội bộ, quản trị hồ sơ nhân viên, thiết lập và quản trị thực thi hợp đồng lao động, tính lương, quản trị chi phí lương, đánh giá, sắp xếp nhân lực, khen thưởng, kỷ luật và chấm dứt quan hệ lao động.
 • Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với Phòng Lao động địa phương thông qua việc đăng ký sử dụng lao động, thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động tập thể, báo cáo, phản hồi các yêu cầu, xử lý các tranh chấp về lao động.
 • Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế thông qua việc kiểm soát hồ sơ quan hệ lao động, bộ chứng từ lương, quản lý các khoản thuế thu nhập cá nhân cho cả lao động trong và ngoài nước, quản lý tiền lương và các khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Flyer quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định địa phương

 

Tải Flyer

 

CÁC NỘI DUNG TIÊU BIỂU CỦA DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA VIVA

DỊCH VỤ CỐ VẤN TRỰC TIẾP CHO BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN

Bằng các kênh cập nhật định kỳ, điện thoại, email, họp trực tiếp, người phụ trách và các bộ phận nghiệp vụ của VIVA luôn sẵn sàng tương tác, cung cấp các giải pháp và biểu mẫu để xử lý từng tình huống thực tế, giúp giải quyết tức thời các sự vụ một cách chính xác và hiệu quả.

CUNG CẤP NHÂN SỰ THẠO NGHỀ

Quản lý toàn bộ các thủ tục về Quản trị quan hệ lao động theo qui định địa phương – tiền lương, bao gồm quản lý hồ sơ nhân viên – hợp đồng lao động – tính lương và các khoản trích theo lương – khai báo thuế TNCN, bảo hiểm – các phát sinh tuyển mới, thôi việc, sa thải, kỷ luật, thai sản… Gói dịch vụ này giúp doanh nghiệp chỉ tốn chi phí bằng ¼ so với việc duy trì một nhân viên thạo nghề với khối lượng và chất lượng công việc tương đương.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH BỘ NỘI QUI CÔNG TY HƯỚNG ĐẾN HAI NHÓM MỤC TIÊU

Nhóm mục tiêu cơ bản bao gồm các chuẩn mực về quan hệ lao động được chi tiết từ Luật lao động sao cho phù hợp với đặc thù hoạt động thực tế, có thể áp dụng ngay một cách chặt chẽ để phòng ngừa và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động thuần túy của doanh nghiệp. Nhóm mục tiêu nâng cao gồm các qui định có tính tích hợp với văn hóa kinh doanh của công ty, tạo sự định hướng để quản trị và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, phòng ngừa và bảo vệ doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan đến bí mật kinh doanh, bảo mật thông tin, chống tham nhũng, chống xung đột lợi ích, giữ gìn và bảo vệ thương hiệu hình ảnh doanh nghiệp…. Ngoài các giới hạn trong quan hệ lao động thông thường, người lao động còn bị ràng buộc chặt chẽ bởi các trách nhiệm dân sự hoặc cao hơn trong suốt quá trình công tác và cả sau khi nghỉ việc. Bộ nội qui sẽ được thực thi theo cách may đo phù hợp với đặc thù của công ty và các mong đợi của Ban Giám đốc.

XÂY DỰNG, TU CHỈNH BỘ QUI CHẾ LƯƠNG THƯỞNG – CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Quy định về các khoản thu nhập mà người lao động nhận được khi tham gia làm việc tại công ty, bao gồm tiền lương và những lợi ích vật chất, lợi ích về tay nghề và các cơ hội, giá trị khác. Quy định về cách tính lương, mức hưởng của các khoản tiền lương và phụ cấp, trợ cấp hay phúc lợi khác. Quy định về cách trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận. Góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động, giúp công ty ổn định và phát triển nguồn nhân lực. Tuân thủ đúng và tối ưu các quy định của pháp luật lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN, thuế TNDN.

ĐÁNH GIÁ – TU CHỈNH – SOẠN THẢO VÀ QUẢN TRỊ BỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 • Xác định các loại quan hệ lao động theo vị trí: quản lý, thừa hành, trực tiếp, gián tiếp, đơn giản, phức tạp, thời vụ, cộng tác viên… Đánh giá các rủi ro tiềm tàng về quan hệ lao động theo từng loại vị trí, theo lĩnh vực ngành nghề và qui mô kinh doanh của công ty. Đánh giá lại biểu mẫu và các điều khoản hợp đồng đang áp dụng, nhận diện các rủi ro. Lập báo cáo rủi ro về quan hệ lao động cho từng nhóm vị trí, các giải pháp khắc phục phòng ngừa.
 • Soạn thảo bộ hợp đồng lao động mẫu để áp dụng riêng cho từng nhóm vị trí với các điều khoản đảm bảo: Thiết lập quan hệ lao động hợp pháp và công bằng | Giới hạn nghĩa vụ tài chính của người sử dụng lao động trong mọi tình huống, và luôn gắn với kết quả làm việc và thiện chí của người lao động | Đảm bảo và tối ưu chi phí bảo hiểm bắt buộc | Đảm bảo và tối ưu chi phí thuế TNCN, TNDN | Ngăn chặn và áp dụng các chế tài răn đe nghiêm khắc trước các hành vi gây thiệt hại, đe doạ gây thiệt hại của người lao động | Ngăn chặn và giới hạn các nghĩa vụ với bên thứ ba.
 • Soạn thảo thư mời nhận việc, hợp đồng thử việc tương ứng cho từng loại hợp đồng lao động.
 • Hỗ trợ áp dụng vào từng tình huống, cách lập và kiểm soát bộ chứng từ lương như một loại hoá đơn chứng từ hợp pháp trước cơ quan thuế.

ĐÁNH GIÁ – TU CHỈNH – HOÀN THIỆN BỘ NỘI QUI LAO ĐỘNG

 • Khảo sát tình trạng hiện hữu về nội qui, chính sách nhân sự, nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra đề xuất. Việc khảo sát bao gồm việc nhận diện các rủi ro tiềm tàng trong quan hệ lao động, từ quan hệ lao động đến các quan hệ trong kinh doanh như cạnh tranh, bí mật kinh doanh, nguồn nhân lực…
 • Trình dự thảo nội qui tu chỉnh với các nội dung cốt lõi liên quan đến: Ý nghĩa – mục đích; Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi ; Trật tự tại nơi làm việc;  An toàn lao động, vệ sinh lao động;  Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ;  Cụ thể hóa các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, các xác định trách nhiệm vật chất và qui trách nhiệm bồi thường…
 • Tích hợp và chi tiết nội qui được duyệt với các điều khoản của các bộ hợp đồng lao động và ban hành thành các bộ sổ tay nhân sự, qui tắc hành xử, qui tắc bảo mật… Để hướng dẫn huấn luyện người lao động tuân thủ
 • Tư vấn các thủ tục về công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, biểu mẫu tính lương, qui chế lương, bộ chứng từ lương hợp pháp
 • Làm thủ tục đăng ký nội qui doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng và nhận kết quả được chấp nhận
 • Chuyển giao bộ tài liệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO và kỹ thuật triển khai theo Kaizen – 5S. Phối hợp với nhân sự tại công ty để phổ biến chính sách mới cho toàn thể nhân viên, hướng dẫn cách cập nhật và nâng cấp các phiên bản mới để liên tục tích lũy tri thức và thích nghi với hoạt động kinh doanh thực tế.
 • Tư vấn áp dụng và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đế nội qui lao động trong 12 tháng tiếp theo.

KIỂM TOÁN NỘI BỘ TOÀN DIỆN VÀ CHUẨN HOÁ NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

 • Thu thập toàn bộ hồ sơ tiêu chuẩn về quan hệ lao động. Đánh giá tính đầy đủ và hợp pháp của từng nhóm hồ sơ. Nhận diện các rủi ro và phương án khắc phục. Đặc biệt là các rủi ro về vi phạm và xung đột của người lao động, các rủi ro về chi phí bảo hiểm phải nộp, rủi ro về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đánh giá toàn diện các thủ tục tuân thủ, tối ưu hóa các khoản phải trích nộp và phòng ngừa các rủi ro liên quan đến chi phí lương như trách nhiệm doanh nghiệp trong quan hệ lao động, các khoản trích theo lương, khả năng cạnh tranh với thị trường lao động bên ngoài. Kiểm soát đối chiếu, cập nhật, lường trước mọi phát sinh để đảm bảo doanh nghiệp luôn trong trạng thái rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ và chính xác các qui định về quan hệ lao động.
 • Đánh giá năng lực và kết quả công việc. Thủ tục quản lý nhân viên từ khi bắt đầu tuyển dụng đến suốt quá trình làm việc và cả sau khi nghỉ. Bao gồm các nội dung như phân tích đánh giá các rủi ro trước khi tuyển dụng, quản trị hồ sơ nhân viên và năng lực làm việc (KPI), cập nhật các yếu tố tích cực và tiêu cực liên quan đến động cơ, khả năng và xu hướng của người lao động, đào tạo phát triển và khai thác năng lực làm việc…
 • Chuẩn hoá hệ thống biểu mẫu, qui định, chính sách. Hoàn chỉnh các tiêu chuẩn và quản lý hồ sơ lao động tiền lương để luôn sẵn sàng cung cấp thông tin cho việc phân tích, quản lý lao động, đáp ứng và quản lý các rủi ro tuân thủ trước các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Hệ thống qui chế chính sách về lao động tiền lương bao gồm Nội qui – kỷ luật lao động, chính sách lương thưởng và phúc lợi, chính sách tuyển dụng – đào tạo – phát triển và khai thác nguồn nhân lực. Chính sách về bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích, qui tắc hành xử…
 • Thiết lập cấu trúc lương thưởng gắn với kết quả công việc, kết quả kinh doanh, sử dụng lương – thưởng là công cụ khen thưởng – kỷ luật linh động và kịp thời nhưng đúng luật.
 • Thiết lập cơ chế làm việc và tổ chức nhân sự để hệ thống quản lý nhân sự trở thành một tài sản vô hình, giúp các hoạt động nhân sự tự vận hành, tự kiểm soát rủi ro và hoàn thiện, liên tục kế thừa tích luỹ tri thức và cải tiến. Tổ chức lưu trữ bằng file cứng và file mềm (business records management).
 • Lập thư quản báo cáo tới Ban Giám đốc về hiện trạng và kế hoạch hoàn chỉnh, cải tiến và phòng ngừa.
 • Cung cấp các nguồn lực để thực thi việc khắc phục và cải tiến, bàn giao hệ thống hồ sơ, qui trình và biểu mẫu.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

 

 

Xem thêm:error: Alert: Content is protected !!